Түрүүшийн Алтаргана наадан. 1994 он. (3-дхи хэhэг)